Historie

1932 - První motorová stříkačka

Rok 1932 - koupě motorové stříkačky
Velikou činnost projevil sbor v tomto roce. Ukázněností ve veřejném vystupování a svou pílí našel si sbor mnoho příznivců, kteří se starali a uskutečnili, aby sbor náš byl náležitě vyzbrojen. Vzhledem, k nedostatku vody v případě místního požáru, usnesl se správní výbor ve schůzi konané dne 21.září 1932 by se uvažovalo o koupi motorové stříkačky s kterou by se čerpala voda z řeky Jizery.

Klikněte pro zvětšení


/ čestná stráž - u staré hasičárny /


Protož podán přípis obecnímu zastupitelstvu by věc tu vzali v uváhu. Obecní zastupitelsto ve schůzi konané dne 15.října uznalo nutnost podaných důvodu bezpečnostních, usneslo se následovně: By sbor hasičský koupil motor. stříkačku a za tím účelem provedl u zdejší záložny výpůjčku pod zárukou zdejší obce. Po tomto schválení vyžádal si sbor ceníky různých firem, které se zabývají výrobou požárních stříkaček. Koncem října byli jsme už v čilém jednání sw firmou V.Stratílek z Vys. Mýta, J. Smejkal Slatiňany, A. Holeček Praha, J. Vystčil z Telče na Moravě a jiné. Firma J. Smejkal předvedla nám svůj stroj, ale již po šesté hodině večer, jelikož se pro nějakou nehodu nemohla dříve dostaviti. Za týden na to předvedla svůj stroj firma J. Vystrčil z Telče. Voda byla čerpána z mostu, kde kladeny byly nejtěžší podmínky to jest výška sání vody. Stroj obdivován byl svojí výkonností. Sbor prožíval v ten čas rušné dny, zvláště činovníci sboru byli den co den ve styku se zástupci firem a každou chvíli byl nástup, k přehlídce strojů. Pak následovala schůze, ve které zástupci firem podávali své rozpočty a poučný popis svých strojů. Dne 22.října ve členské schůzi byly dány podmínky, jak má být stroj vyzbrojen o jaké síle a zvolena komise s br. strojníků, která má prozkoumati ceníky různých firem. Bratří Kroupa a Janku, vydali se na cestu ku sborům , které mají již motorové stříkačky, aby se přeptali na různé zkušenosti, případě vady stroje. Ve schůzi dne 30.listopadu podávají zprávu o schlédnutých strojích. Zároveň schledáno, že nejvhodnější nabídku nám dává firma J.Vystrčil, která jak cenou tak kvalitou stroje jest nad jiné firmy. Na to ve schůzi 14.prosince ve které byli přítomní zástupci obce, usnesli se by koupena byla motor stříkačka od firmy J. Vystrčil a učiněno zvláštní prohlášení. Dále pak sepsána kupní smlouva, ve které jsou všechny podmínky podrobně sepsány. Tím koupena byla motor. stříkačka o síle 40HP za 32000 Kč a 400m hadic č.10 za 8000 Kč.

----- kronika sboru -----

Rok 1933 - dne 15.června
----- předání motorové stříkačky -----
Průběh slavnosti odevzdání motorové stříkačky byl velice zdařilý. Okolní sbory byly zastoupeny 87 členy. Po přivítání všech bratří a přátel náčelníkem Janem Bičíkem promluvil br. Mil. Horák čestný předseda sboru, který upřímnými slovy ocenil práci sboru a poděkoval obci, že se podařilo se vybaviti sbor moderním strojem. Poněm ujal se slova p. Karel Koťátko starosta obce, vítá všechny bratry a přátele hasičstva. Děkujeme občanstvu za pochopení dávného přání sboru, by vlastnili nový stroj. Vřelými slovy odevzdává sboru motorovou stříkačku při čemž mimo jiné prohlásil:,,Obec loukovská neleká se žádných obtížích a zakoupila s místním sborem motorovou stříkačku, jen aby byl majetek všech občanů dostatečně chráněn proti zhoubnému požáru." Na to promluvil župní jednatel br. L. Tuček z Zvířetic. Ocenil spolupráci místního občanstva s hasičstvem a po krásném proslovu poděkoval všem kteří podporují myšlenku hasičskou. Potom následovala přehlídka sboru a čestný pochod před hodnostáři, načemž nastal rozchod. Vzápětí ozvala se hasičská trubka na poplach. Byl znázorněn požár ve škole. V okamžiku sbíhali se hasiči ze všech stran ke zbrojnici a ihned šest členů dopravilo stroj,, Pod stupně" k Jizeře. Jiní ve družstvech natáhli dva proudy hadic. Za 7minut po oznámení poplachu stříkaly dva mocné proudy vody na školní budovu. Požár ve škole znázorněn byl dýmem, který se okny valil ven, takže diváci měli dojem, že skutečně škola hoří. Každý obdivoval výkon sroje a rychlost s jakou bylo cvičení provedeno, neb sjeli se strojem který váží skoro 7g pod školu k Jizeře je jistě odvážný pokus. V zahradě u Najmanů byl koncert a různé podniky.

----- kronika sboru -----

Klikněte pro zvětšení

Klikněte pro zvětšení

Klikněte pro zvětšení



O zdar slavnosti velice se přičinily loukovské ženy, které měli na starosti bufet. Jejich výrobky šli zrovna na dračku, takže měli ve chvíli vše vyprodáno. Ač slavnost byla právě v nevhodný čas(o Boží Tělo) zbylo sboru 1050 kč. Valná hromada konána dne 10.ledna. Spolkový ples 28.ledna. Sbor čítá 58 členů. Zemřeli Jos. Šorejs čest. člen a dlouholetý řídící učitel v Loukově a Václav Havelka. Cvičení konáno 19. Požáru zúčastnil se sbor poprvé s motorovou stříkačkou 5.listopadu v Loukovci ve dvoře, kde byl stroj nepřetržitě 2 a půl hodiny v činnosti. Postaven byl též sušák na hadice v ceně 2000 kč. Činnost v tomto roce byla veliká neb konáno celkem 12 schůzí, 1 valná hromada, 7 schůzí spr. výboru a 4 schůze členské. Stroj byl v chodu celkem 24 hodiny. Spotřeba pohonných látel jest za 548 kč. K tomu jest nutno připomenouti, že byla několikráte čerpána voda do vodojemu, jelikož následkem sucha voda nestačovala. Sboru vznikl dluh v částce 40000 kč a převzal na sebe povinost spláceti ročně úroky a uplácti dluh. Podpora od obce činí 3000 kč ročně. Okrskové cvičení konáno 24. června v Loukovci kde působili jsme s motorovou stříkačkou.Toho roku konány volby a zvoleni byli. Předsedou Jan Janoušek, náčelníkem Jan Bičík, náměstek Karel Koťátko, jednatel Jan Janků, pokladník Fr. Kroupa.

/ Opis kronika sboru /

LOGO

Náhodný obrázek
Soutěž Loukov - 10
Soutěž Loukov
zobrazení: 1136
známka: 0
Obecní stránky

Loukov

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.