Historie

Vznik sboru 1877

Zřizování sboru 1877
Dne 2.ledna 1877 usneslo se obecní zastupitelstvo v Loukově v řádné schůzi, aby vzhledem k zákonu ze dne 25. května 1876 jímž se zřizování sborů dobrov. hasičů důtklivě doporoučí ve schodě knížecím dvorem Dařenickým a cukrovarem Svijansko-Podolským zařízen byl sbor dobrovolných hasičů v Loukově. Zvláštní zařizovací odbor k účelu tomu sestaven byl z obecního starosty pana Jos. Kroupy, z říditele cukrovaru pana Emanuela Mayera, správce velkostatku pana Antonína Vostatka a pana Josefa Žďárského a pana Jos. Janků obecních radů a týž odbor svolal všeobecnou schůzi dne 19. září 1877 a na den 23.září t.r.

Klikněte pro zvětšení


/ dochovalé foto sboru rok 1887 /

Tam jednomyslně bylo usneseno sbor hasičský co nejdříve založiti.Do prozatimního výboru jehož úkolem bylo sestavit sboru přiměřené stanovy, zvoleni byli pánové Em. Mayer ředitel cukrovaru, Jos. Němeček farář, Ant. Vostatek správce dvoru, Jos. Žďárský, Jos. Janků, Jan Bičík rolníci, Karel Jager podučitel, Kristián Zejda půdní mistr.


Dne 30.září téhož roku byla první schůze téhož výboru aby se o načrtnutých již stanovách uradil jež by byly obecnímu zastupitelstvu předloženy ku schválení. To se stalo a ve schůzi dne 25. listopadu konané zvolili si pánové kteří se za členy zřizujícího se sboru přihlásili zvolili si za předsedu správního výboru pana Josefa Žďárského a za členy jeho pány Jana Najmana, Jana Šonského a Jana Tomsu k tomu, aby stanovám vymohli schválení cís. král. místodržitelství v Praze a vyřídii volbu velitelstva sboru.
Předseda správního výboru pan Jos. Žďárský svolal schůzi členskou na 2 den v měs. prosince 1877 v níž byl za velitele zvolen 17ti hlasy p. Jos. Žďárský, za nadlezce 11ti hlasy p. Fr. Buriánek, za nadhasiče 8 hl. p. Čeněk Lamač a těm uloženo mužstvo dostatečně vycvičit. Spolu bylo ujednáno poříditi si plátěný oblek tak, aby bylo každému možno i měsíčními splátkami po 30 kr. oblek zaplatiti.
Tolik lze vyčíst ze zachovaných protokolů - od 2. prosince 1877 až do 10. ledna 1879 protokolů není. Co se v této době pro sbor důležitého stalo, lze krátce zaznamenati takto:
Zástupcové knížecího dvoru Dařenic a cukrovaru Svijansko-Podolského zúčastnili se schůzí zařizovacích až do 21. října 1877, po tom čase pojali asi úmysl založiti si samostatný sbor dařenicko-cukrovarský což také později uskutečnili.

Stanovy sboru došly schválení cís. král. místodržitelství dne 1. června 1878 tímto výnosem: č.27378
Že spolek ten pozůstává podle stanov výše položených stvrzuje se v smyslu § 9 zákona daného 15. listopadu 1867 říš. zák. č. 134 C.K. náměstek místodržitele GRűNER

------ kronika sboru ------

Oběžník: 19.září 1877
V násleku mnohých vybídnutí a mnohostranného přání aby zde v Loukově společně s cukrovarem a Dvorem zařízen byl dobrovolný hasičský sbor, a poněvadž působení hasičských sboru všestranného ohlasu, a schválení se uznává, a jichž zařízení se i zákonem ze dne 25. května 1876 nařizuje, a jelikož již v sezení obecního zastupitelstva v Loukově dne 2. Ledna 1877 stavá usnešení aby dobrovolný hasičský sbor zařízen byl, k čemuž zvolené bylo komité z: Emanuela Mayra řiditele cukrovaru, Antonína Vostatka správce dvora, Josefa Žďárského a Josefa Janku obecních radu v Loukově by společně o zařízení sboru pusobyli a přípravní práce započali.
Za tou příčinou uzavřeno měla se odbývat schůze kde by se jakási porada o zařízení sboru hasičského provedla, kterou usanovuji
na den 23. září v neděli odpoledne po 2he hodině v hostinci: p. Jana Tomsy v Loukově.
Protož činím tímto všestrané pozvání zvlášť těm pánum kdožby, (v pádu usnešení se zařízení spolku zápis členu proveden býtí měl) osobně dostavili a přistoupili svým podpisem.
V Loukově dne 19ho září 1877 -------- za komité Josef Kroupa - starosta obce

Protokol: 23.září 1877
Sepsán od starosty obce Loukova o schůzi která se odbývala za záležitosti sboru hasičského v hostinci p. Jana Tomsy v Loukově
dne 23. září 1877 schůzi předsedal starosta u přítomnosti vícero členu obecního zastupitelstva
Schůze zahájena po 3ti hodině odpoledne.
Na vyzvání přítomných občanu a příslušníku máli se dále pokračovat v sestavení hasičského sboru dobrovolného, poněvadž usnešenímu obecního zastupitelstva ze dne 2. ledna 1877 stává usnešení k zřízení hasičského dobrovolného sboru, a stává také zákoních nařízení aby hasičské sbory zařídili se ve větších obcích. jednohlasně usnešeno aby hasičský sbor se zařídil -
Následně byla podána listina přistupující a přít. na kterou se každý podepsal a přistoupil ku sboru.
Načemž dle návrhu sestaven prozatimní výbor kterému se ukládá aby se postaral a sestavil přiměřené k obci a okolí stanovy které by pak před valnou hromadou se schvalili a k potvrzení přeložili.
Zvoleni byli: p. Eman Mayer říditel cukrovaru, p. farář Josef Němeček, p. Antonín Vostatek správce, p. Josef Žďárký, p. Josef Janku, p. Jan Bičík, p. Karel Jager, p. Kristián Zejda, kterým uloženo jest sestaviti stanovy.
Když více žádných návrhu nebylo učiněno ukončená schůze
---Josef Kroupa

Pozvánka: 21.října 1877
Členové místního zastupitelstva v Loukově se tímto zvou ke schůzi na dnešní den ve 4 hodiny odpoledne ku vyřízení zástojů:
1 - Předložení a prozkoumání stanov pro sbor hasičský
2 - Došlé spisi
3 - Volné návrhy
V Loukově dne 21ho října 1877
--- Josef Kroupa - starosta

Oběžník: 25.listopadu 1877
V následku sepsaných stanov dobrovolného hasičského sboru v Loukově svolávám v níž podepsaní K valné schůzi na Dnešní den v neděli odpoledne po 2 hodině ku zvolení si výbor a velitelství.
V Loukově dne 25ho listopadu 1877
--- Josef Kroupa - starosta

Protokol: 25.listopadu 1877
Sepsán v Loukově dne 25 listopadu 1877 v hostinci p. Jana Tomsy
------ zástoj -----
/ vznik sboru 25.listopadu 1877 /
Svolání valné hromady dobrovolného hasičského sboru v Loukově k zvolení si ze svého středu předsedu a správní výbor.
Schůzi předsedal starosta obce a ze sboru jmenovaní p. Josef Žďárský, Karel Jãger, Jan Najman a Jan Šonský Předně čtený stanovy a po přečtení na vyzváni starosty majíli členové jakých oprav aneb poznamenáni byli stanovy jednohlasně schváleny což se vyzdvižením ruky stalo.
Načež si zvolili členové aklamací p. Josefa Žďárského za předsedu správního výboru, který vyzdvižením ruky jednohlasně volen jest.
Potom přikročeno k volbě čtyř členu výboru což se na návrh několika členu aklamací provedlo a byli též vyzdvižením ruky jednohlasně zvolený do výboru. p. Karel Jãger podučitel, Jan Naiman, Jan Šonský a Jan Tomsa kteří všichni voleni přijali.

Protokol: 2.prosince 1877
Sepsán po schůzi hasičského spolku odbyvané dne 2ho prosince 1877 v hostinci p. Jana Tomsy v Loukově
----- zástoj -----
Dle připojeného programu odbývala se schůze za tím účelem, aby
1. Zvolen byl velitel, nadlezec, nadhasič
2. Pojednání o cvičení sboru
3. Pojednání o zařízení zbroje, kroje a náčiní hasičského
4. Volné návrhy
K schůzi té byli veškeři členové spolku řádně obesláni.
K schůzi této se veškeří členové dostavili vyjma jednoho člen p. Jana Najmana V schůzi předsedal starosta výboru p. Josef Žďárský. Po zahájení schůze o 3ti hodině odpolední přikročilo se dle programu k §1
1.Volba Velitele
Volba provedena lístky hlasovacími a po odevzdání lístků hlasovacích obdržel dle listiny hlasovací pan Josef Žďárský 17 hlasy a pan Šonský Jan 1 hlas. Jest tedy pan Josef Žďárský 17 hlasy za velitele zvolen. Nato přikročeno hned k volbě nadlezce a obdrželi pan František Buriánek 11 hlasy, Jan Černý 2 hlasy, jest tedy prvnější za nadlezce zvolen.
Konečně přikročeno k volbě nadhasiče a zvolen 8mi hlasy pan Čeňek Lamač
2.Pojednání o cvičení sboru
Nadlezec a nadhasič jsou povinni soukromě se cvičit by takové zručnosti dosáhli, by schopni byli cvičiti mužstvo ostatní. Cvičení ustanovená budou velitelem.
3.Pojednání o zařízení kroje, zbroje a náčiní hasičského.
Usneslo se by veškeří majetnější členové, plátěný oblek ze svého si zapravili a však velitel má látku pro tento oblek spolu s krejčím p. Josefem Brožem zaopatřili a tento se zavázal oblek pro jednoho může v ceně 1 zl. zhotovili. Co se týče ostatního zbroje a náčiní hasičského muselo se odložiti na pozdější dobu až by spolek nějakého kapitálu si zjednal.Dodatečně se připomíná, že nemajetní členové budou moci povinnou částku za svůj oblek měsíčně 30 kr. splátku upláceti.
4.Volné návrhy
Když žádné volné návrhy činé nebyly, byla schůze ukončena a protokol podepsán.

----- kniha protokolů a oběžníků -----


LOGO

Náhodný obrázek
foto - 236
26. května 2007
zobrazení: 1055
známka: 0
Obecní stránky

Loukov

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.